• Download 
 
1.
PANDS GROUP HO's Map (05/01/2009)
     PANDS GROUP HO's Map
download full (0.00 KB)
num of download: 35
 
2.
KANCHANABURI MAP (05/01/2009)
     KANCHANABURI MAP / แผนที่สาขากาญจนบุรี
download full (0.00 KB)
num of download: 33
 
3.
Nakornluang Map  (05/01/2009)
     Nakornluang Map / แผนที่สาขานครหลวง
download full (0.00 KB)
num of download: 33
 
4.
รายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อม สาขากาญฯ ทำการวัดวันที่ 24 เม.ย. 2553 (31/08/2010)
     เอกสารฉบับนีั้เป็นรายงานการวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในบริเวณพื้นที่ บ.พี.แอนด์.เอส โดโล-ไลม์ จำกัด ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจบุรี

จุดประสงค์
การเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชน และสาธารณะรับทราบ ตามเงื่อนไขการเข้าร่วม โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

ผลการวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทำการวัดคุณภาพโดยบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ผลดำเนินการวัดคุณภาพของอากาศและน้ำในพื้นที่ดังกล่าว นั้นเป็นไปตามมาตราฐานทุกประการ

download full (0.00 KB)
num of download: 28
 
5.
test (07/06/2014)
     
download full (0.00 KB)
num of download: 15
 
6.
test (09/06/2014)
     
download full (0.00 KB)
num of download: 15
 
7.
test (09/06/2014)
     
download full (0.00 KB)
num of download: 15
 
8.
PANDS NAKORNLUANG MAP (09/06/2014)
     
download full (0.00 KB)
num of download: 15