กลุ่มบรืษัท พี แอนด์ เอส มีระบบมาตรฐานรับรองการทำงาน ISO9001 ISO14001 และ ISO17025 (24/06/2020)  
  ISO 9001 ระบบคุณภาพ ISO 14001 ระบบสิ่งแวดล้อม ISO 17025 มาตรฐานห้องแลป
ไม่มีภาพ