รางวัลด้านความรักผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พี.แอนด์ เอส. มิลลิ่ง จำกัด ประเภทเหมืองแร่ (CRS-DPIM 2020) (31/03/2021)  
  รางวัลด้านความรักผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พี.แอนด์ เอส. มิลลิ่ง จำกัด ประเภทเหมืองแร่
ไม่มีภาพ