รางวัลด้านความรักผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พี.แอนด์ เอส. แบไรท์ จำกัด ประเภทโรงแต่งแร่ (CRS-DPIM 2020) (31/03/2021)  
  รางวัลด้านความรักผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พี.แอนด์ เอส. แบไรท์ จำกัด ประเภทโรงแต่งแร่ (CRS-DPIM 2020)
ไม่มีภาพ