บริษัท พี.แอนด์ เอส.มิลลิ่ง จำกัด และบริษัท พี.แอนด์ เอส.แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2021 ประเภทเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 (08/04/2022)  
  บริษัท พี.แอนด์ เอส.มิลลิ่ง จำกัด และบริษัท พี.แอนด์ เอส.แบไรท์ ไมน์นิ่ง จำกัด ได้รับรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2021 ประเภทเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565