บริษัท พี.แอนด์ เอส.มิลลิ่ง จำกัด ได้รับการต่ออายุใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวต่ออายุ ระดับ 3 ถึงวันที่6/9/2567 (23/03/2022)  
  บริษัท พี.แอนด์ เอส.มิลลิ่ง จำกัด ได้รับการต่ออายุใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวต่ออายุ ระดับ 3 ถึงวันที่6/9/2567