•SERVICES | Bulking service | Logistics | Milling

Logistics
General Information

โลจิสติกส์ หมายถึงการจัดการการไหลเวียนของสินค้า สารสนเทศ และทรัพยากรอื่นๆ รวมทั้งพลังงานและบุคคล จากแหล่งผลิตไปยังแหล่งบริโภค โดยมีขั้นตอนที่สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ คือส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชน ซึ่งจะวางแผน ดำเนินการ ควบคุมการไหลเวียน รวมทั้งควบคุมการจัดเก็บ สินค้า บริการ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง จากจุดกำเนิดถึงจุดบริโภคอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ซัพพลายเชนหรือเครือข่ายโลจิสติกส์ คือระบบการส่งสินค้าหรือบริการสู่ผู้บริโภค โดยมีหน่วยงาน บุคลากร เทคโนโลยี สารสนเทศ และทรัพยากรอื่นๆ เกี่ยวข้อง กิจกรรมด้านซัพพลายเชนเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และส่วนประกอบต่างๆ ให้กลายเป็นสินค้าที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน และสามารถส่งต่อ ไปยังลูกค้าปลายทางได้


โครงการของแพนด์ส

- จัดระบบโลจิสติกส์ให้กับทุกเหมืองของแพนด์ส กรุ๊ป (ทั้งในไทยและลาว)
- แต่งแร่ถ่านหิน ณ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ขนส่งแร่เหล็กจากลาวมายังอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ขนส่งวัตถุดิบให้กับบริษัท เบทาโกร จำกัด
- ให้บริการพื้นที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์ ณ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

History
ปี พ.ศ.2544/ค.ศ.2001 กลุ่มบริบัทแพนด์สได้ลงทุนก่อสร้างท่าเรือ(Jetty),คลังสินค้าและโรงงานแต่งแร่ขนาดใหญ่ ที่จังหวัดอยุธยา, อำเภอ.นครหลวง เพื่อรองรับงานการผลิตและส่งออกของกลุ่มบริษัทที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสมบูรณ์ของธุรกิจ ประเภทขนถ่ายสินค้า และต้องลำเรียงวัตถุดิบทั้งนำเข้าและส่งออกอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทแพนด์สโดย คุณธุมชาล สมิตะสิริ ให้ความสำคัญกับเรื่อง Supply Chain ของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างมาก เนื่องจากอนาคตทุกธุรกิจในประเทศไทย จะต้องลดต้นทุนเพื่อแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงได้จัดตั้ง บริษัทแพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ในปี พ.ศ.2547/ค.ศ.2004 เพื่อรองรับงานขนถ่ายสินค้าในกลุ่มบริษัทพร้อมให้บริการกับลูกค้าทั่วไป จากการบริการที่มีระบบ และมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001-2000 ในปี พ.ศ.2548 และ ISO 14001-2004 ในปี พ.ศ.2551 กลุ่มบริษัทแพนดส์ ให้ความสำคัญกับธุรกิจโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก เพราะการขนส่งนับเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน เพราะผู้ที่มีต้นทุนที่ต่ำจึงจะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ เพื่อความเป็นเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญ งานบริการด้านโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกประการ หรือเรียกได้ว่า ONE STOP SERVICES บริษัทแพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์จึงได้ร่วมทุนกับบริษัท อีเทอนิตี้ (ETERNITY) ในปี พ.ศ.2551 เพื่อนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการลูกค้า เพื่อแข่งขัน กับต่างประเทศ และยังให้บริษัท อีเทอนิตี้เข้ามาบริหารจัดการและวางระบบ Logistics network และ Supply chain ของกลุ่มบริษัทแพนด์ส พร้อมกับให้บริการลูกค้าภายใต้มาตรฐาน ISO 9001-2000 | 14001-2004


Our Services
Trucking
การลำเลียงและขนถ่ายสิบค้าไม่ให้เสียหายเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องใช้รถบรรทุกขนส่ง ให้ถูกประเภท แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ให้บริการรถบรรทุก ขนส่งสินค้าทุกประเภท พร้อมบริการลูกค้าด้วยระบบ Tracking System เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถบรรทุกได้ตลอดเวลา และมั่นใจได้ว่าสินค้า จะถูกลำเลียงถึงจุดหมายได้ทันเวลา เรายังให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนโดยนำระบบ R.T.S. (Road Transport Safety ) เข้ามาบริหารจัดการ งานบริการขนส่งเพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัย การให้บริการขนส่งของเรายังครอบคลุมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเช่น สปป.ลาว, กัมพูชา และ มาเลเซีย
Stevedore
งาน Stevedore มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการขนถ่ายสินค้าที่นำเข้าหรือส่งออก จะต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้สินค้าเสียหาย หรือสูญเสียระหว่างการขนถ่ายและจะต้องทำงานภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์มีความชำนาญในการขนถ่ายสินค้าทุกประเภท ทั้งสินค้าเทกอง (Bulk) เช่น ถ่านหิน Coal,ปูนเม็ด Clinker,แร่ทุกชนิด Minerals Products,ปุ๋ยเคมี Fertilizer, และพืชผลทางการเกษตร Agriculture Products หรือ สินค้าที่มีมูลค่าบรรจุหีบห่อ (Consumer Products) ด้วยประสพการณ์และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรให้ถูกประเภทกับงาน เราได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าเสมอที่จะให้เราดูแลสินค้าตั้งแต่เริ่มการขนถ่ายจนส่งมอบให้ที่จุดหมายปลายทาง
Barge/Lighter
เรือ Barge หรือ Lighter เป็นเรือลำเลียงสินค้าทีมีต้นทุนต่ำเหมาะสำหรับการลำเลียงสินค้าประเภท (Bulk) การนำเข้าและส่งออกสินค้าส่วนมากจะใช้เรือ Barge หรือ Lighter เป็นภาหนะในการลำเลียงสินค้า เพื่อนำไปขนถ่ายขึ้นเรือเดินสมุทรหรือในทางกลับกันจะขนถ่ายจากเรือเดินสมุทรมายัง Barge หรือ Lighter เพื่อลำเลียงมายังท่าเรือแม่น้ำหรือที่มักเรียกกันว่า Jetty เพื่อกระจายและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าต่อไป เราให้บริการ Barge หรือ Lighter โดยใช้บริษัทผู้รับเหมา ซึ่งเป็นบริษัทพันทมิตรมากว่า 15 ปี และเราเป็นผู้ดำเนินการวางมาตรฐาน ของงานแต่ละประเภท โดยมีการจัดการตามมาตรฐาน ISO 9001-2000 | 14001-2004 เรามีการให้บริการขนส่งสินค้าทางน้ำทั้งภายในประเทศ รวมไปถึงการนำเข้าและส่งออก ปีละไม่ต่ำกว่า 500,000 ตัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าประเภท ถ่านหิน, แร่ชนิดต่างๆ, ปุ๋ยเคมี, พืชผลทางการเกษตร ประมาณ 95% และ สินค้าชนิด Consumer เช่น น้ำดื่ม,เครื่องดื่มน้ำอัดลม,เบียร์ และวัสดุก่อสร้างอีก 5% เรามี Barge หรือ Lighter ให้บริการลูกค้ารวมระวางกว่า 50,000 ตัน ที่ใช้หมุนเวียนในการขนถ่ายสินค้า โดยมีระวางตั้งแต่ 1,500 ตัน จนถึง 3,000 ตัน
Jetty
กลุ่มบริษัทแพนด์สมีท่าเรือให้บริการพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ในการขนถ่ายสินค้าทุกประเภท โดยมีท่าเรือในส่วนภาคกลางอยู่ที่ อำเภอ นครหลวง และ อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา และในส่วนภาคใต้อยู่ที่ อำเภอ ท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช เรามีพื้นที่ในส่วนของท่าเรือไว้บริการกองเก็บวัตถุดิบ ก่อนส่งออกหรือก่อนกระจายสินค้า ต่อไปยังลูกค้าได้มากกว่า 100,000 ตัน ซึ่งมีทั้งลานคอนกรีต และ ลานบดอัดที่ได้มาตรฐาน ลูกค้าที่ใช้บริการท่าเรือ PANDS สามารถตรวจสอบน้ำหนักจาก web site ของ PANDS GROUP ได้ตลอดเวลา สะดวกต่อการบริหารจัดการสินค้า เข้า-ออก รายวัน และยังสามารถควบคุม Stock สินค้าได้ด้วยตนเอง
Warehouse
นอกจากลานกองสินค้านอกอาคาร แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ ยังให้บริการคลังสินค้าขนาดใหญ่ มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร จนถึง 6,000 ตารางเมตร ซึ่งอยู่ภายในบริเวณท่าเรือ สะดวกต่อการขนถ่ายสินค้าหรือกระจายสินค้าต่อไปยังลูกค้า และเรายังให้บริการแรงงาน พร้อมเครื่องจักรทุ่นแรงเช่น รถยกสินค้า, รถตักสินค้าไว้คอยบริการตลอด 24 ชั่วโมง
Custom Clearance
เพื่อความสะดวกต่อการนำเข้าและส่งออกสินค้า เรามีบริการงานพิธีการศุลกากร ไว้บริการลูกค้าภายใต้นโยบายของบริษัทที่ต้องการบริการลูกค้าแบบ “One Stop Service” ลูกค้าสามารถใช้บริการ แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ ได้ครบวงจรของงานบริการ เราให้ความสำคัญกับต้นทุนของลูกค้าทุกขั้นตอนของการให้บริการ หรือเรียกว่า A supply chain or logistics network cost control พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนของธุรกิจท่าน เพื่อการแข่งขันกับเศรฐกิจในปัจจุบัน

Our Projects
• Logistics all Mining Projects of PANDS GROUP (Thai/Laos)
• Sizing Coal at Ayutthaya,Nakhornluang
• Trucking Iron ore from to Laos to Ayutthaya,Nakhornluang
• Trucking raw materials for Betagro Co.,Ltd
• Container yard service at Ayutthaya,Nakhornluang

Our Customers

Contacts us : POON Brothers Co.,Ltd
200/555 Windmill Place, Moo 14, Soi Kingkaew 21, Bangpleeyai, Bangplee Dist, Samutprakan 10540 Thailand.
Yupadee Darasrisak
Mobile : +66 (0) 81 701 7711
          : +66 (0) 90 963 2695
E-mail : yupadee@pandsgroup.com
          : yupadee@poons.co.th