•PRODUCTS | Barite/Baryte | Dolomite   | Silica Sand | Limestone | Zinc / Silver / Copper | Iron ore | Coal


COAL

General Information

ถ่านหินเกิดขึ้นได้อย่างไร How the coal was formed ? ถ่านหินเกิดจากการทับถมของซากพืชตามธรรมชาติ
เมื่อเราย้อนหลังไปประมาณ 250 ล้านปี คือยุค คาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Period) โลกปกคลุม ไปด้วยพืชพันธุ์ต่าง ๆ อย่างหนาทึบ ยิ่งกว่า ป่าในแถบร้อน ในปัจจุบัน ในยุคดังกล่าวนี้เกิดแผ่นดินถล่ม หลายครั้งหลายหน ก่อให้เกิดหนองบึงลึก ๆ และทำให้ต้นไม้จมลงใต้ดิน เมื่อลำธารได้พาโคลนตม ไหลมาทับถมบนต้นไม้ที่จมอยู่นั้น นาน ๆ เข้า ย่อมทำให้เกิดความดัน และอุณหภูมิสูงขึ้น เมื่อได้รับแรงกดดัน และความร้อน รวมทั้งการกระทำ ของจุลินทรีย์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสลายตัว แบบไม่ใช้ออกซิเจนอย่างช้า ๆ โดยบักเตรี ( bacteria ) ซึ่งจะเปลี่ยนสารเซลลูโลส ( cellulose ) ไปเป็นลิกนิน ( lignin )

ประจวบกับ มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา ที่เกิดจากการทับถมกัน ทำให้การสลายตัวหยุดลง จากการถูกทับถมกันเป็นเวลานาน ๆ ภายใต้ความดันสูง ทำให้น้ำและสารระเหย ( volatile ) ถูกขจัดออกไปถึงตอนนี้อะตอมไฮโดรเจน จะรวมตัวกับอะตอมคาร์บอน เกิดเป็นสารประกอบ ไฮโดร์คาร์บอนขึ้นมา ถ่านหินในที่ต่าง ๆ จะมีคุณสมบัติทางเคมีและฟิสิกส์แตกต่างกัน ตามธรรมชาต ิของการเกิดอันได้แก่ พรรณพืชเริ่มต้น สภาพทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยา ตลอดจนระยะเวลาที่ถูกทับถม ซึ่งประการหลัง มีบทบาทมากที่สุด ระยะเวลาที่ถูกทับถม หลังจากการตายของพืช จะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์ของคาร์บอนในถ่านหิน คือยิ่งถูกทับถมเป็นเวลานาน ๆ เปอร์เซนต์ของคาร์บอนในถ่านหินก็ยิ่งมากขึ้น

ชนิดของถ่านหิน Type of Coal
ถ่านหินสามารถจำแนกตามอายุการเกิด หรือปริมาณคาร์บอนที่เป็นองค์ประกอบได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้

พีต (Peat) เป็นขั้นแรกในกระบวนการเกิดถ่านหิน ประกอบด้วยซากพืชซึ่งบางส่วนได้สลายตัวไปแล้ว แต่ซากพืชบางส่วน ยังสลายตัวไม่หมด ยังมองเห็นเป็นลำต้น กิ่ง หรือใบ มีสีน้ำตาลถึงสีดำ มีปริมาณคาร์บอนต่ำ ประมาณร้อยละ 50-60 โดยมวล มีปริมาณออกซิเจนและความชื้นสูงแต่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้

ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหินที่มีสีน้ำตาลผิวด้าน มีซากพืชหลงเหลืออยู่เล็กน้อย มีคาร์บอนร้อยละ 60-75 มีออกซิเจนค่อนข้างสูง มีความชื้นสูงถึงร้อยละ 30-70 เมื่อติดไฟมีควันและเถ้าถ่านมาก มีความชื้นมาก เป็นถ่านหิน ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า บ่มใบยาสูบ

ซับบิทูมินัส (Sub bituminous) เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าลิกไนต์ มีสีน้ำตาลถึงสีดำ ผิวมีทั้งด้านและเป็นมัน มีทั้งเนื้ออ่อนและเนื้อแข็ง มีความชื้นประมาณร้อยละ 25-30 มีคาร์บอนสูงกว่าลิกไนต์ เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพ เหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรม

บิทูมินัส (Bituminous) เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าซับบิทูมินัส เนื้อแน่น แข็ง มีสีน้ำตาลถึงสีดำสนิท ประกอบด้วย ชั้นถ่านหินสีดำมันวาว ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการถลุงโลหะ และเป็นวัตถุดิบเพื่อเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงอื่นๆ

แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินที่ใช้เวลาในการเกิดนานกว่าบิทูมินัส มีลักษณะดำเป็นเงา มันวาวมาก มีรอยแตกเว้า แบบก้นหอย มีปริมาณคาร์บอนประมาณร้อยละ 90-98 ความชื้นต่ำประมาณร้อยละ 2-5 มีค่าความร้อนสูงแต่ติดไฟยาก เมื่อติดไฟให้เปลวไฟสีน้ำเงิน ไม่มีควัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ

Applications
การใช้ประโยชน์ถ่านหินค่อนข้างแพร่หลายตั้งแต่อดีตหลายร้อยปีจนปัจจุบัน เนื่องจากมีแหล่งกระจายอยู่ทั่วโลก และมีปริมาณค่อนข้างมาก การขุดค้นผลิตขึ้นมาใช้ประโยชน์ไม่ยุ่งยากซับซ้อนนัก และนำมาเผาให้พลังที่มีราคาไม่แพง ถ่านหินจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นเชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ เช่น เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า การถลุงโลหะ การผลิตปูนซีเมนต์ บ่มใบยาสูบ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้หม้อนำร้อนในกระบวนการ นอกจากประโยชน์ด้านเชื้อเพลิงแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์เชื้อเพลิงจากถ่านหินในด้านอื่นๆ ได้อีกมาก เช่น  การทำถ่านสังเคราะห์ (Activated Carbon)  ซึ่งเป็นสารดูดกลิ่นใช้ในเครื่องกรองน้ำและเครื่องใช้ต่างๆ ที่ต้องการประโยชน์ ด้านการดูดซับกลิ่น การทำคาร์บอนไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่ง แต่มีน้ำหนักเบา เช่น การทำเครื่องร่อน การทำอุปกรณ์กีฬา เช่น ด้ามไม้กอล์ฟ ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส เป็นต้น 

การใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง นอกจากการเผาไหม้ โดยตรงแล้ว ยังสามารถแปรสภาพถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว (Coal liquefaction) หรือ เป็นแปรสภาพก๊าซ (Coal Gasification) ซึ่งเป็นการใช้ถ่านหินแบบเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงสะอาด เพื่อช่วยลดมลภาวะ จากการใช้ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง ภายใต้กระบวนการแปรสภาพ ถ่านหิน จะสามารถแยกเอาก๊าซ ที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือเป็นพิษ และสารพลอยได้ต่างๆ ที่มีอยู่ในถ่านหิน นำไปใช้ประโยชน์อื่น ได้อีก เช่น กำมะถันใช้ทำกรดกำมะถัน และ แร่ยิปซั่ม แอมโมเนียใช้ทำปุ๋ย เพื่อเกษตรกรรม เถ้าถ่านหินใช้ทำ วัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

Mining and Productions
กลุ่มบริษัท แพนดส์ มีโครงการขยายธุรกิจแร่กลุ่มพลังงาน โดยนำ”ถ่านหิน”จากต่างประเทศมาปรับคุณสมบัติทางกายภาพ และปรับค่าความร้อนให้เหมาะสม ตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรองรับปริมาณ การใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้น ของโรงงานอุสาหกรรมที่เปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงที่มีราคาสูง มาใช้เชื้อเพลิงชนิดถ่านหินแทน ในภาวะปัจจุบัน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจำเป็นต้องลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน “ถ่านหิน“ เป็นแร่จากธรรมชาติที่ให้พลังงานความร้อนราคาถูก เหมาะสมกับเศรฐกิจในประเทศไทยซึ่งมีการแข่งขันสูง

กลุ่มบริษัท แพนดส์ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ทำเหมืองแร่ มากว่า 40 ปี เรามีความชำนาญในการแต่งแร่ ให้มีคุณภาพ และเล็งเห็นถึงศักยภาพ ของกลุ่มธุรกิจ ในเครือเราซึ่งมี ท่าเรือ,คลังสินค้า,ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ และพื้นที่ขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเหมาะสม ต่อการขนถ่าย และกระจายสินค้าต่อไปยังลูกค้า โดยเรามีมาตรฐาน การทำงานภายใต้ระบบ SSHE ( Safety Security Health Environmental ) และ ISO 9001-2000 | 14001-2004

ปี 2551 กลุ่มบริษัท แพนดส์ โดย บริษัท แพนดส์นครหลวง และ บริษัท แพนดส์ กรุ๊ป โลจิสติกส์ ได้ร่วมมือกันทำโรงงานแต่งถ่านหิน เพื่อนำมาปรับคุณสมบัติ เพิ่มประสิทธิภาพ ถ่านหินเพื่อให้มีการเผาไหม้ และให้พลังงานความร้อนได้ดีขึ้น

รวมถึงลดการปลดปล่อยเขม่า และฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ โดยวิธี (Physical Cleaning) ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานของลูกค้า เรามีถ่านหิน ทีมีค่าความร้อนตั้งแต่ 5300 kcal/kg จนถึง 6300 kcal/kg โดยจะเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าได้ภายในปี 2551

ถ่านหินสะอาด Clean Coal

ลักกี้ โกลบอล และ แพนด์ส ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการนำถ่านไปเป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงได้คัดเลือกถ่านหินที่มีคุณภาพสูงมีค่าซัลเฟอร์( SULFUR ) ต่ำ และนำมาผ่านกระบวนการทำความสะอาดโดยวิธีทางกายภาพ (Physical Cleaning) คือ การแยกสารที่ไม่ต้องการ เช่น ฝุ่นละออง เศษดิน เศษหิน และ Pyritic Sulfur ออกจากเนื้อถ่านหิน เราเรียกวิธีการนี้ว่า Coal Preparation หรือ Coal Upgrading วิธีการนี้สามารถลดปริมาณเถ้าและกำมะถัน ซึ่งจะช่วย เพิ่มค่าความร้อนของถ่านหินก่อนนำไปเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิงและเป็นวิธีการจัดการถ่านหิน และการใช้ประโยชน์จากถ่านหิน โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับได้ แต่ยังคงประสิทธิภาพและราคาประหยัด นอกจากนั้นเรายังมีโครงการ ที่จะนำถ่านหินที่เหลือจากการ Upgrading ซึ่งเรียกว่า Tailing มาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น การทำถ่านสังเคราะห์ (Activated Carbon) เพื่อดูดซับกลิ่น การทำคาร์บอนด์ไฟเบอร์ (Carbon Fiber) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งแต่มีน้ำหนักเบา ผลิตถ่านหุงต้ม (Cooking Coal) ซึ่งให้ความร้อนสูงสม่ำเสมอ และการแปรสภาพถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเหลว (Coal liquefaction) หรือ เป็นแปรสภาพก๊าซ (Coal Gasification) ซึ่งเป็นการใช้ถ่านหินแบบเชื้อเพลิงสะอาดเพื่อช่วยลดมลภาวะ จากการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง ภายใต้กระบวนการแปรสภาพถ่านหิน จะสามารถแยกเอาก๊าซที่มีฤทธิ์เป็นกรด หรือเป็นพิษ และสารพลอยได้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในถ่านหินนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้อีก เช่น กำมะถันใช้ทำกรดกำมะถันและแร่ยิปซัม แอมโมเนียใช้ทำปุ๋ยเพื่อการเกษตรกรรมต่อไป


ผลวิเคราะห์พื้นฐานที่ควรทราบ Know basic Analysis meaning
ASH
คือขี้เถ้า เป็นแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เหลือจากการเผาไหม้ถ่านหิน ถ่านหินที่มีคุณภาพดี จะเกิดปริมาณขี้เถ้าน้อย หลังจากการเผาไหม้

CALORIFIC VALUE หรือ HEATING VALUE
คือปริมาณความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ถ่านหินต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักอย่างสมบูรณ์ หน่วยของค่าความร้อนที่ใช้ได้แก่ Kcal / Kg , KJ/Kg , Btu / lb และอื่น ๆ

FIXED CARBON
เป็นธาตุที่มีอยู่ในถ่านหินที่ทำให้เกิดการเผาไหม้ และให้ความร้อนออกมา

MOISTURE
คือค่าความชื้นในทางด้านถ่านหินได้แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
- Free Moisture เป็นความชื้นที่เกาะอยู่บนผิวของถ่านหิน เป็นส่วนที่มองเห็นว่าถ่านหินนั้นชื้นถ่านหินที่ชื้นมักเกาะติดภาชนะ หรือเครื่องมือทำให้การไหลโดยน้ำหนักของมันเองไม่ได้ดี
- Inherent Moisture คือความชื้นที่อยู่ในเนื้อหรือรูพรุนของถ่านหิน เราอาจจะใช้ inherent moisture เป็นแนวทางในการบอก rankของถ่านหินได้
- Total Moisture คือผลรวมของ Inherent Moisture กับ Free Moisture โดยทั่วไปจะมีการระบุความชื้น Total Moisture ของถ่านหินในการจัดส่ง Total Moisture เป็นความชื้นที่มีผลต่อค่าความร้อนของถ่านหินเอง
ความชื้นสูง - ค่าความร้อนต่ำ
ความชื้นต่ำ - ค่าความร้อนสูง

SULFUR
ซัลเฟอร์ หรือ กำมะถันเป็นธาตุ ที่ปะปนอยู่ในถ่านหิน ธาตุนี้หลังจากการเผาไหม้ และรวมตัวกับ ออกซิเจนจะกลายเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซึ่งเป็นก๊าซพิษ ปริมาณกำมะถันที่มีอยู่ในถ่านหินจะมากหรือจะน้อย ขึ้นอยู่กับประเภทของถ่านหิน ถ่านหินที่มีคุณภาพสูง เช่น ANTRACITE และ BITUMINOUS จะมีปริมาณกำมะถันต่ำมาก SUB –

BITUMINOUS
จะมีปริมาณกำมะถันปานกลางถึงต่ำ ทั้ง 3 ประเภทนี้จะมีปริมาณกำมะถันต่ำกว่าน้ำมันเตา ทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนถ่านหิน LIGNITE และ PEAT จะมีปริมาณกำมะถันสูง

VOLATILE MATTER
หมายถึง สารระเหย ( ก๊าซ และ Tar ) ที่อยู่ในถ่านหิน เป็นตัวกลางที่ทำให้ถ่านหินเกิดการติดไฟก่อนที่จะเผาไหม้ คาร์บอนซึ่งอยู่ในถ่านหิน ถ่านหินที่มีปริมาณ Volatile สูงจะทำให้ติดไฟง่าย และลุกไหม้อย่างรวดเร็ว แต่ถ่านหินที่มีปริมาณ Volatile ต่ำ จะเกิดการติดไฟยาก และลุกไหม้อย่าง ช้า ๆ

Mining and productio

COAL SPEC PRODUCTION (tons/y) PRODUCTS (size)
  .  
 
5,300 Kcal/Kg YEAR 2008 200,000 tons 0 - 3 MM
5,500 Kcal/Kg YEAR 2009 500,000 tons 0 - 5 MM
5,800 Kcal/Kg YEAR 2010 600,000 tons 0 - 50 MM
6,300 Kcal/Kg YEAR 2011 650,000 tons 5 - 10 MM
  YEAR 2012 10 - 25 MM
  YEAR 2013 25 - 50 MM
  YEAR 2014 50 - 75 MMContact us :
PANDS GROUP (Coal Factory)
78/4 Moo 6 Nakhornluang Ayutthaya 13260.
Tel : (035) 360 007, (035) 360 008
Fax : (035) 360 010
www.pandsgroup.com

KBAK Co.,Ltd.
70 Soi Sukumvit62 SukumviRd. Bangchak Phrakanhong Bangkok 10260 Thailand.
Tel : (662) 741 6440
Fax : (662) 741 6441
wudtikorn@gmail.com